قایق دریا آبرنگ Bright lake

تکنیک‌های نقاشی دریاچه نورانی

تصمیم گرفتم بخشی از تکنیک های جدیدی را که می آموزم درباره هرنقاشی در اینجا ثبت کنم. تکنیک های کاربردی در واقع نکات مفیدی هستند که برایم تازگی داشته اند. نکات نقاشی دریاچه نورانی:

برای فواصل دور، مانند درخت ها رنگ های سبز و سفید را ترکیب کرده ام. البته اگر بخواهم فواصل بسیار دور را نشان دهم اغلب از ترکیب indigo و سفید استفاده خواهم کرد.

آسمان و ابرها (آسمان تا خط افق) خیس در خیس کار شده است. دریاچه خشک کار شده، در نزدیکی خط افق خیس در خشک کارشده. قلم موی بسیار خیس و مقوا خشک بوده است. قلم مو برای این قسمت سرگرد استفاده شده به دلیل لطافت و نرمی بیشتر و همچنین ذخیره آب بیشتر. در انتهای دریاچه و نزدیک حاشه رنگ با غلظت و همچنین قلمو با خشکی بیشتر بر روی مقوای خشک و با قلم موی سرتخت به کار رفته است.

سایه کشتی ها به وسیله قلم موی سرکج پارس آرت و از باقیمانده رنگهای قایق‌ها نقاشی شده است.

How do I paint “Bright Lake”?

for the sky: from the horizon to the sky (trees, clouds and sky) I paint Wet on Wet.
to see far trees i blend white and green colors.

:for lake: i paint Dry
for lake near horizon i used round brush Wet on Dry paper.
and sometime Dry on Dry to show more light and waves by Flat brush

to show boats shadow i used angle brush